Výzva k zasílání příspěvků/Call for Papers

English below

Vědecká rada mezinárodní knihovnické konference Kniha ve 21. století přijímá do 15. 10. 2021 abstrakty příspěvků s tématem Knihovna žije! #komunitní #smart #trendy.

# služby cílené na specifické komunity uživatelů; role knihovny v komunitě; knihovna pro komunitu – komunita pro knihovnu

# smart knihovny; smart města a smart občané; smart neznamená jen technicky a technologicky vyspělý; smart znamená uživatelsky přívětivý; smart knihovna vyžaduje smart knihovníky, smart uživatele a smart služby; smart správa a řízení

# dopad společenských změn na knihovny; dlouhodobé trendy v chování uživatelů knihoven; trendy v oblastech spojených s knihovnou a čtením; světová knihovna; zelená knihovna; učení hrou; implementace internetu věcí v knihovně; knihovna jako místo pro sdílení (zdrojů, technologií, znalostí)

Požadavky na příspěvky:

Údaje o autorovi
Jméno
Instituce
Pozice
Kontakt
Reference, publikační činnost

Abstrakt v rodném jazyce
Abstract in English


Informace o přijetí příspěvku obdrží autor nejpozději 15. 1. 2022

V případě zařazení příspěvku do sborníku je odevzdání plného textu do sborníku je nejpozději 14 dnů po konferenci, tj. do 1. 3. 2022

Příspěvek do sborníku
v angličtině
rozsah 4 000 – 6 000 slov
abstrakt, příspěvek, doprovodný materiál (tabulky, grafy)
citace podle APA
šablona

Abstrakty vašich příspěvků k akceptaci zasílejte na e-mail: mrazova@svkos.cz

Vědecká rada si vyhrazuje právo rozhodnout o nezařazení příspěvku do programu konference i recenzovaného sborníku.


Committee of the International Library Conference The Book in the 21st Century is accepting abstracts for papers to be presented on the theme The Library is Alive! #community #smart #trends

# services targeted to specific users communities; library and its role in community; library for community – community for library

# smart libraries, smart cities and smart citizens, smart doesn’t mean only technically and technologically advanced; smart means user-friendly; smart library requires smart librarians, smart users and smart services; smart governance and management

# the impact of societal changes on libraries; long-term trends in library users behaviour; user trends in the fields related to library and reading, global library; green library; gamification of learning, IoT implementation into library services; how to integrate new technologies into librarian workplace; library as a place for sharing (sources, technologies, knowledge)

For any enquiries regarding the programme or submission, please contact: Michaela Mrazova (mrazova@svkos.cz).

Date and location 
from 15th to16th of February2022 at Silesian University in Opava, Czech Republic

Submission Guidelines

Author details
Name
Current affiliation
Position
Contact
References, publications

Abstract in first language
Abstract in English

Paper to the Proceedings
Submission abstract deadline: 2021-10-15
Notification of acceptance no later than 2022-01-15
In English
Abstract, content, enclosure (charts, diagrams etc.)
Word count: 4000 – 6000 
Citation standard: APA 
Template

Abstract of your paper for acceptance please send to mrazova@svkos.cz

Committee reserves the right to decide not to include a paper in the conference programme and the peer-reviewed proceedings.

Committee members
prof. PhDr.  Dušan Katuščák,  PhD. (SVK)
dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (POL)
red. prof. dr. Alenka Šauperl (SVN)