Přeskočit na obsah

Program online konference 2022

Zahájení (9:00-9:20)

Dopolední blok (9:20-11:00)
moderuje doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

  • PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. – LBD ako nová kompetencia informačných profesionálov? (9:20-9:50)
    Vedeckí pracovníci stále častejšie pociťujú problém informačného preťaženia a svoj výskum a tvorbu hypotéz budujú s pocitom istej miery neurčitosti. Nové technológie, spoluzodpovedné za generovanie stále väčšieho objemu vedeckých informácií, v sebe nesú potenciál na identifikáciu relevantných explicitných poznatkov a vzťahov medzi nimi. Navyše otvárajú nové možnosti ako oživiť a priniesť do praxe metódu LBD (Literature-based discovery) predstavenú koncom osemdesiatych rokov minulého storočia profesorom Don R. Swansonom, ktorý si všimol problém roztrúsených poznatkov v množstve vedeckých časopisov čakajúcich na zmysluplné prepojenie. Rozhodol sa rozšíriť možnosti informačného prieskumu, ktorému sa dlhé roky venoval, o objavovanie implicitných vzťahov v rámci fragmentov zaznamenaného poznania. Nové možnosti informačných technológií môžu významne zjednodušiť aplikáciu pomerne náročnej metódy LBD do každodennej praxe informačných pracovníkov, aj samotných výskumných pracovníkov. Najväčšia pozornosť je aktuálne venovaná vývoju systémov LBD pre oblasť biomedicíny, avšak možnosti implementácie princípov tejto metódy sa ukazujú byť omnoho širšie. 
  • Mgr. Pavlína Tassanyi – Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací – vize chytré knihovny (9:55-10:25)
    Příspěvek shrnuje současný stav projektu stavby Černé kostky a harmonogram plánované realizace. Popisuje činnosti a úkoly týmu Moravskoslezské vědecké knihovny, jenž se zabývá přípravou podkladů a návrhů souvisejících se stavbou. Cílem je ukázat nesnadnou roli plánování technologií i služeb budoucnosti v dlouhodobém horizontu. Jako osvědčený přístup se ukazuje inspirace doma i v zahraničí a ochota vsadit na moderní technologie.
  • PhDr. Pavel Farkas – Knihovna jako součást chytrých měst (10:30-11:00) 
    Na chytrá města, fenomén posledních let, se dá nahlížet z mnoha různých úhlů – v příspěvku se nad nimi zamyslí absolvent UISK FF, kterého studium ovlivnilo především ve směru práce s informací ve veřejném prostoru. Zamyslíme se nad designem informace, wayfindingem, či hodnotami veřejných budov, potažmo knihoven, jako součásti moderních měst. Pro mnohé se může jednat o hodnoty nedůležité, minoritní, popřípadě zbytečné. Je nutné se vůbec zamýšlet nad symbolickými významy v městském prostředí? Má použitelnost či uživatelský prožitek místo i v architektuře knihoven? A jakou roli vůbec mají knihovny ve společnosti plnit?

Přestávka (11:00-12:00) 

Odpolední blok (12:00-14:00)
moderuje Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.

Mgr. Pavla Rygelová, Mgr. Tomáš Foltýn, Ing. Josef Dzivák, prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (12:05-13:50) 

Panelová diskuze k tématu moderních (nejen) národních knihoven – jejich postavení, poslání a klíčových úkolů.  

Závěr konference (13:50-14:00)